قطعات الکترونیکی

با توجه به اینکه دیزل ژنراتور ها اغلب از مهمترین و حساس ترین اجزا یک سایت به حساب میرود و همچنین با توجه به نحوه مصرف مشتریان از دستگاه ها ، یکی از مهمترین و حائز اهمیّت ترین موارد درانتخاب دستگاه ها توجه به امکان تهیه قطعات دستگاه میباشد .


شرکت پارسیان دیزل برای جلب رضایت مشتریان خود و همچنین ارتقا کیفیت خدمات پس از فروش مبادرت به تامین قطعات الکترونیکی دستگاه ها
(دیزل ژنراتورها ) تا 15 سال مینماید.