واحد سنکرون سازی


 

ویژگی های صنعت:

استفاده از مولدهای برق به صورت موازی، به دلیل مزایای آن همواره مورد توجه بوده است ولیکن به دلیل پیچیدگی های فنی آن، تا پیش از این بیشتر در ارتباط با مولدهای با قدرت های بالا مورد استفاده قرار می گردید. به جهت استفاده از مزایای مولدهای برق موازی و حل محدودیت های آن، شرکت توسعه نیروگاه های دیزلی پارسیان اقدام به ارائه مجموعه های کامل نیروگاهی شامل مولدهای برق موازی به همراه کلیه ملحقات و تابلوهای کنترل مربوطه با توجه به دستاوردهای جدید تکنولوژی سازندگان معتبر دنیا به صورت یکپارچه نموده است.

ویژگی های محصول

قابلیت اطمینان: مفهوم جایگزینی در موازی نمودن مولدهای برق موجب ایجاد قابلیت اطمینان بالا در کاربردهای مهم و حساس می باشد. در ترکیب بندی موازی در صورتی که یکی از دستگاه ها دچار مشکل فنی شود، بارهای با اولویت زیاد توسط سایر دستگاه ها تأمین میگردند. در حالت معمول با توجه به اینکه بارهای مصرفی شامل قسمت های با اولویت زیاد و قسمت های با اولویت کم می باشند بدون اضافه نمودن هزینه ناشی از خرید دیزل ژنراتورهای اضافی برای جایگزین نمودن می توان با منظور نمودن مفهوم اولویت قابلیت اطمینان تأمین بار را بالا برد.

قابلیت توسعه: در هنگام برآورد قدرت معمولا" در نظر گرفتن مسائل ناشی از توسعه در آینده کار بسیار دشواری می باشد. در صورتی که مسأله توسعه آتی بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد این امر موجب سرمایه گذاری اولیه زیادی خواهد شد و در صورتی که این امر مورد توجه قرار نگیرد در آینده جایگزین کردن دستگاه ها باعث تحمیل هزینه های بالایی خواهد بود. در موازی نمودن مولدهای برق، امکان توسعه آتی در هر مرحله وجود دارد.

انعطاف پذیری: استفاده از چند دستگاه دیزل ژنراتور موازی امکان حمل و نقل آسان تر و چیدمان با انعطاف پذیری بیشتری را در محل نصب دارد و هنگام نصب در طبقات نیز امکان توزیع بار در محدوده بزرگتری را محیا می نماید.

بار مصرفی یک دستگاه بزرگ نباید از %30 توان نامی آن کمتر باشد در حین استفاده از یک دستگاه بزرگ و در شرایط کم باری نیاز به دستگاه های بار مصنوعی و یا خاموش کردن دستگاه جهت جلوگیری از بروز صدمه به آن می باشد که این مورد در ارتباط با مولدهای برق موازی از طریق خاموش کردن اتوماتیک یک و یا چند دستگاه صورت می پذیرد و نهایتا" منجر به کم شدن استهلاک کل سیستم می گردد.