نیروگاه های برق


 

ویژگی های صنعت:

برق شهری توسط نیروگاه های متعدد برق تأمین می گردد، که با توجه به بکارگیری تجهیزات حساس در نیروگاه ها یا سایت های مصرف کننده برق نیروگاه، با استفاده از دیزل ژنراتورها مشکلات ناشی از قطع برق و یا نوسانات برق تولید شده توسط نیروگاه را برطرف می نماید.

 

راهکارها

پارسیان دیزل از طریق ارائه پیشنهادهای دقیق فنی، دیزل ژنراتورهای مناسب برای تولید برق مورد نیاز نیروگاه ها را به مشتریان خود معرفی می کند. در زمان قطع برق نیروگاه، دستگاه های دیزل ژنراتور به طور اتومات به تولید برق پرداخته و پس از به جریان افتادن برق، دستگاه ها مشغول به خنک سازی و بعد از حدود 5 دقیقه در حالت آماده به کار به فعالیت خود ادامه می دهند.